Cele projektu:
- wzbudzenie u młodych mieszkańców Małopolski refleksji na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, w tym e-uzależnieniami i innymi uzależnieniami behawioralnymi;
- wzbudzenie u uczestników projektu (bezpośrednich i pośrednich) refleksji na temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;
- integracja liderów - młodzieży, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości,
a równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników;
- wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu własnej tożsamości, w oparciu o dziedzictwo małej ojczyzny;
- poszerzanie kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowywaniem i realizowaniem projektów w społeczności lokalnej;

 

W ramach projektu, młodzi liderzy (uczniowie starszych klas szkół podstawowych - wyłonieni przez pedagogów szkolnych wg kryterium ponadprzeciętnej aktywności w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz z predyspozycjami do bycia pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników) będą uczestniczyli w trzydniowych zajęciach warsztatowych (Forum Liderów Młodzieżowych), a następnie przeprowadzą mini-projekty profilaktyczne na terenie swoich społeczności lokalnych.


Szkolenie składa się z trzech, integralnych modułów:


I dzień: nasza tożsamość
Uczestnicy projektu będą rozwijać kompetencje osobiste, m.in. w oparciu o poznawanie historii, tradycji i kultury tych obszarów Małopolski, z których pochodzą. Będą inspirować się własną aktywnością i zaagażowaniem oraz  doświadczeniem przedstawicieli organizacji, które kształtują proliderskie postawy młodych ludzi.

W trakcie tego dnia będą realizowane:
- zajęcia integracyjne (w tym również wymiana informacji na temat dotychczasowego zaangażowania uczestników na rzecz społeczności lokalnej);
- gra miejska (we współpracy z Muzeum Żup Krakowskich), w trakcie której chcemy u młodych liderów wzmacniać poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej oraz dumy z bycia Polakiem/Małopolaninem;
- być liderem – warsztat, omówienie cech i kompetencji lidera. Refleksja na temat wartości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz za osoby współpracujące;
- spotkanie z przedstawicielami organizacji, które kształtują liderów młodzieżowych (np. ZHP, ZHR, MKŚ Grupka) – czas inspiracji.

 

II dzień: nasze kompetencje
Cykl warsztatów wzbogacający wiedzę i umiejętności uczestników projektu.
- warsztat psychoedukacyjny na temat mechanizmów uzależnień (w tym e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych. Przewidujemy, że w warsztatach będą uczestniczyli również nauczyciele);
- warsztaty psychoedukacyjne na temat przezwyciężania barier w komunikacji interpersonalnej oraz
dynamiki procesów grupowych;
- warsztaty na temat debaty oksfordzkiej dla liderów – przygotowanie, realizacja, ocenianie;
- warsztaty na temat debaty oksfordzkiej dla nauczycieli.

 

III dzień: nasze zaangażowanie
W trakcie tego modułu odbędą się:
- debata oksfordzka, jako sposób poszerzania kompetencji oraz wspierania zaangażowania i
odpowiedzialności w społeczności lokalnej;
- przygotowanie mini-projektów – warsztat, praca w grupach, konsultacje z ekspertami, zaplanowanie działań, sposobów monitorowania, multiplikowania;
- podsumowanie trzydniowego szkolenia, omówienie kontynuacji działań w społecznościach lokalnych i sprawozdawczości.

 

W Forum Liderów Młodzieżowych weźmie udział grupa 32 młodych liderów z ośmiu gmin Małopolski.

W ramach projektu planowane są również m. in:
- szkolenia dla nauczycieli;
- wydanie publikacji (broszura) dla liderów młodzieżowych z treściami zgodnymi z celami i przebiegiem projektu;
- wydanie publikacji (broszura) dla nauczycieli na temat profilaktyki, w tym profilaktyki e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych;

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego