Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

Termin: 6 – 8 października 2021 roku.

Miejsce: Hotel „Na Wierzynka”, ul . Wierzynka 9, 32-020 Wieliczka.

W dniu 6 października recepcja uczestników od godz. 9.00.

Rozpoczęcie zajęć od godz. 9.30.

Cel projektu:

– wzbudzenie u młodych mieszkańców Małopolski refleksji na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, w tym e-uzależnieniami i innymi uzależnieniami behawioralnymi;

– wzbudzenie u uczestników projektu refleksji na temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;

– integracja liderów – młodzieży, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości, a równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników;

– wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu własnej tożsamości, w oparciu o dziedzictwo małej ojczyzny;

– poszerzanie kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalych, współdziałania w grupie, przygotowywaniem i realizowaniem projektów w społeczności lokalnej;

Planowany program Forum:

I DZIEŃ: NASZA TOŻSAMOŚĆ

Uczestnicy projektu będą rozwijać kompetencje osobiste, m. in. w oparciu o poznawanie historii, tradycji i kultury tych obszarów Małopolski, z których pochodzą. Będą inspirować się własną aktywnością i zaangażowaniem oraz doświadczeniem przedstawicieli organizacji, które kształtują proliderskie postawy młodych ludzi.

W trakcie tego dnia będą realizowane:

– zajęcia integracyjne (w tym również wymiana informacji na temat dotychczasowego zaangażowania uczestników na rzecz społeczności lokalnej);

– gra miejska, w trakcie której chcemy u młodych liderów wzmacniać poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej oraz dumy z bycia Polakiem/Małopolaninem;

– być liderem – warsztat, omówienie cech i kompetencji lidera Refleksja na temat wartości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz za osoby współpracujące;

  • spotkanie z przedstawicielami organizacji, które kształtują liderów młodzieżowych.

II DZIEŃ: NASZE KOMPETENCJE

Cykl warsztatów wzbogacający wiedzę i umiejętności uczestników projektu.

–warsztat psychoedukacyjny na temat mechanizmów uzależnień, w tym e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych,

– warsztaty psychoedukacyjne na temat przezwyciężania barier w komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów oraz dynamiki procesów grupowych;

– warsztaty na temat debaty oksfordzkiej dla liderów jako sposób poszerzania kompetencji oraz wspierania zaangażowania I odpowiedzialności w społeczności lokalnej;

III DZIEŃ: NASZE ZAANGAŻOWANIE

– realizacja szkoleniowa debaty oksfordzkiej,

– przygotowanie mini-projektów – warsztat, praca w grupach, konsultacjez ekspertami, zaplanowanie działań, sposobów monitorowania, multiplikowania;

– podsumowanie trzydniowego szkolenia, omówienie kontynuacji działań w społecznościach lokalnych i sprawozdawczości.

Po szkoleniu młodzi liderzy przygotują oraz przeprowadzą miniprojekty w swoich społecznościach lokalnych. Jakie to będą projekty zostanie omówione w trakcie trzeciego dnia szkolenia. Miniprojekty mogą dotyczyć m. in. przygotowania i przeprowadzenia debaty oksfordzkiej, której teza będzie nawiązywała do zagrożeń związanych z uzależnieniami w tym uzależnieniami behawioralnymi, realizacji działań w ramach kampanii społecznych i inne.

Miniprojekty młodzi liderzy będą realizować razem z opiekunem – nauczycielem, który towarzyszy im w trakcie Forum. Wsparcie merytoryczne zapewnia zespół IRS.

W ramach projektu planowane są również m. in:

– szkolenie dla nauczycieli, w dniach 6-7 października;

– wydanie publikacji (broszura) dla liderów młodzieżowych z treściami zgodnymi z celami i przebiegiem projektu;

– wydanie publikacji (broszura) dla nauczycieli na temat profilaktyki, w tym profilaktyki e-uzależnień i innych uzależnień behawioralnych;

– konferencja podsumowująca Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych, zaplanowana na koniec listopada br., w trakcie której zostaną zaprezentowane miniprojekty zrealizowane w społecznościach lokalnych przez liderów we współpracy z ich opiekunami.